چهارشنبه 27 شهریور 1387

در یادبود ۱۱ سپتامبر

 

قربانیان تروریسم

 

در یادبود ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 

قربانیان تروریسم!