سه‌شنبه 6 فروردین 1387

۵ سال پس از اشغال عراق

ارتش آمریکا  5 سال پس از اشغال عراق

ارتش آمریکا  5 سال پس از اشغال عراق!

از نگاه الجزیره