یکشنبه 25 آذر 1386

عرض معذرت

با عرض معذرت خدمت همه دوستان مثل اینکه سایت بیداری باز هم دچار مشکل شده. امیدوارم ظرف این یکی دو روز مشکلش حل بشه و برگرده به روال عادی

شما هم طبق معمول باز ما را ببخشین!